Disclaimer & privacyverklaring

Disclaimer

Van deze site mag niets worden overgenomen of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediclinic. Mediclinic accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door de informatie aangeboden op www.mediclinic.be. 

Deze website heeft tot doel u een duidelijk en wetenschappelijk gefundeerd overzicht te geven van de medische technieken welke kunnen aangewend worden voor esthetische, plastische chirurgie en drematologie.In deze site vindt u tal van mogelijkheden en voordelen van de meest relevante technieken. Daarnaast vindt u hier ook de beperkingen en de risico's beschreven. Dit laatste is minstens even belangrijk om u een veilige, comfortabele en aangepaste behandeling te kunnen aanbieden, welke tevens voldoet aan uw verwachtingen.

Daar het zeer belangrijk is om u goed te informeren en te oriënteren, worden hier verschillende topics uitvoerig toegelicht. Uiteraard kan deze informatie het persoonlijk consult met de arts niet vervangen.

Privacyverklaring
Mediclinic bvba, gevestigd aan Bogardenstraat 49C – 3050 Oud-Heverlee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Camerabewaking
Mediclinic bvba tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Onze interne bewakingsdienst maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s. De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt. De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht. Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit op vraag van politie of op eigen initiatief.

Contactgegevens:
https://www.mediclinic.be
Bogaardenstraat 49C – 3050 Oud-Heverlee
Wim De Maerteleire is de Functionaris Gegevensbescherming van Mediclinic bvba. Hij is te bereiken via privacy@mediclinic.be.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mediclinic bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (eventueel)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mediclinic.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mediclinic bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te contacteren via mail, sms-bericht, telefonisch of per gewone post
 • Om u een reminder te sturen van uw volgende afspraak
 • Om een afspraak te verplaatsen
 • Om u te contacteren in geval van een recall
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (enkel indien je je gegevens zelf aan ons verstrekt hebt)
 • Om je een brief, voorschrift, enz. te versturen
 • Mediclinic bvba analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en behandelingen af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In de medische sector wordt een termijn van dertig jaar als bewaartermijn gehanteerd.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Mediclinic bvba verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van je behandeling met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mediclinic bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediclinic bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@mediclinic.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, je ID kaart nummer en je rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mediclinic bvba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via: e-mail: commission@privacycommission.be of Website: http://www.privacycommission.be/
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mediclinic bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@mediclinic.be